OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA
ODBOR OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV Referát lesného hospodárstva
Vajanského 2, P.O.BOX 3, 917 02  Trnava

Číslo spisu
OU-TT-OOP4-2023/027824-139
Trnava
08. 09. 2023
Logo
Rozhodnutie
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Popis konania / Účastníci konania
Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na konanie podľa ustanovenia § 59 písm. h) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto:
Výrok
Podľa ustanovenia § 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov určuje lesný celok s názvom „Galanta“, ako územne ucelenú časť, v rámci ktorej sa pre lesné pozemky vyhotoví program starostlivosti o lesy. Vonkajšia hranica takto určenej územne ucelenej časti je vymedzená súradnicami lomových bodov, ktorých súpis spolu s mapovými podkladmi je uložený na Okresnom úrade Trnava, odbore opravných prostriedkov, referáte lesného hospodárstva, a v informačnom systéme lesného hospodárstva, vedeného podľa § 45 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie
Podľa ustanovenia § 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o lesoch“) lesné celky sú územne ucelené časti, v rámci ktorých sa pre lesné pozemky vyhotovuje program starostlivosti o lesy. Určuje ich orgán štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa alebo z vlastného podnetu. Lesné celky musia byť určené najneskôr 18 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti o lesy; odvolanie proti rozhodnutiu o ich určení nemá odkladný účinok. Platnosť aktuálne schváleného programu starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2015 – 2024 končí 31.12.2024. Lesný celok s názvom „Galanta“ vymedzuje územie, v rámci ktorého sa pre lesné pozemky vedené v registri C katastra nehnuteľností príslušného katastrálneho územia vyhotoví program starostlivosti o lesy na obdobie rokov 2025 – 2034. Podľa § 27b ods. 3 vyhlášky č. 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesa a ochrane lesa v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o hospodárskej úprave lesa“) návrh na určenie lesného celku možno predložiť najneskôr 20 mesiacov pred skončením platnosti programu starostlivosti. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, konštatuje, že ku dňu začatia tohto správneho konania mu nebol doručený žiadny návrh vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa na určenie lesného celku. Predmetné správne konanie preto bolo začaté z podnetu správneho orgánu. Podľa aktuálneho programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Galanta sa dotknuté lesné pozemky nachádzajú v katastrálnych územiach (alebo ich častiach): Trnavského kraja, okresu Dunajská Streda: Benkova Potôň, Blahová, Blatná Lúka, Búštelek, Čečínska Potôň, Dolná Potôň, Dolné Janíky, Dunajská Streda, Eliášovce, Horná Potôň, Horné Janíky, Hubice, Malé Blahovo, Malý Lég, Malý Máger, Maslovce, Masníkovo, Michal na Ostrove, Oľdza, Orechová Potôň, Potônske Lúky, Rastice, Sása, Veľká Paka, Veľké Blahovo, Velký Lég, Vojtechovce, Vydrany; okresu Galanta: Abrahám, Brakoň, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Ereč, Galanta, Gáň, Hody, Horné Saliby, Hoste, Jánovce, Jelka, Kajal, Košúty, Malá Mača, Matúškovo, Mostová, Nebojsa, Nová Jelka, Nové Osady, Ostrov, Pusté Úľany, Sereď, Sládkovičovo, Šoriakoš, Tomašikovo, Topoľnica, Veľká Mača, Veľké Úľany, Veľký Grob, Vozokany; okresu Trnava: Križovany nad Dudváhom, Opoj, Pavlice, Veľké Šúrovce 2, Vlčkovce a Bratislavského kraja, okresu Senec: Boldog, Dedinka pri Dunaji, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Krmeš, Nová Ves pri Dunaji, Nový Svet, Senec, Tomášov, Tureň, Vlky, Zonc. Podľa § 67 ods. 8 zákona o lesoch „Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie v prvom stupni podľa tohto zákona je príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť lesných pozemkov, ktorých sa konanie týka.“ Najväčšia časť lesných pozemkov takto určeného lesného celku sa nachádza v územnom obvode Okresného úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva, a preto príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na konanie o určení lesného celku je tunajší správny orgán. Podľa § 4 ods. 1 zákona o lesoch „Orgán štátnej správy lesného hospodárstva vedie evidenciu lesných pozemkov a porastov podľa obhospodarovateľov lesa, odborných lesných hospodárov a právnických osôb zabezpečujúcich činnosť hospodára podľa § 47 ods. 2 prostredníctvom informačného systému lesného hospodárstva (§ 45).“ Podľa § 2 písm. p) zákona o lesoch obhospodarovateľom lesa sa rozumie fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 1 tohto zákona. Orgánom štátnej správy lesného hospodárstva na vedenie evidencie lesných pozemkov a porastov podľa obhospodarovateľov lesa je príslušný pozemkový a lesný odbor okresného úradu, v územnej pôsobnosti ktorého sa lesné pozemky a porasty nachádzajú, a to: Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor; Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor a Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor. Podľa § 27b ods. 1 vyhlášky o hospodárskej úprave lesa „Lesný celok je územne ucelená časť, ktorej najmenšia výmera je spravidla 1 000 hektárov. Pre lesné pozemky v lesnom celku sa vyhotovuje jeden program starostlivosti.“ Podľa § 27b ods. 2 vyhlášky o hospodárskej úprave lesa „Lesný celok sa navrhuje ako ucelené územie vymedzené vonkajšou hranicou konkretizovanou lomovými bodmi s prihliadnutím najmä na územno-správne členenie územia, dopravné a prírodné charakteristiky a obhospodarovateľov lesa na území lesného celku. Lesné pozemky nachádzajúce sa na území vymedzenom vonkajšou hranicou lesného celku sú súčasťou jedného lesného celku; to platí aj pre lesné pozemky, ktoré sú za lesné pozemky vyhlásené po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o určení lesného celku.“ Podkladmi pre vydanie tohto rozhodnutia sú údaje z informačného systému lesného hospodárstva a návrh Národného lesníckeho centra Zvolen v zmysle § 27b ods. 4 vyhlášky o hospodárskej úprave lesa na určenie tohto lesného celku. Podľa § 27b ods. 4 vyhlášky o hospodárskej úprave lesa podkladom pre konanie o určení lesného celku alebo jeho zmene vypracovaným právnickou osobou podľa § 38 ods. 2 zákona je najmä: a) návrh lesného celku a jeho hranice spracovaný na základe údajov informačného systému lesného hospodárstva v maximálnej miere zohľadňujúci kritériá podľa odseku 2 prvej vety, b) porastová mapa navrhovaného lesného celku, c) zoznam súradníc lomových bodov priebehu hranice navrhovaného lesného celku, d) podklad pre určenie účastníkov konania vychádzajúci z prekrytu 1. lesníckej digitálnej mapy navrhovaného lesného celku s vrstvou katastra nehnuteľností, 2. lesníckej digitálnej mapy navrhovaného lesného celku s vrstvou z evidencie lesných pozemkov podľa § 4 zákona. Na základe vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov vyplýva, že lesný celok, pre ktorý má byť vyhotovený program starostlivosti o lesy s platnosťou od 01.01.2025, resp. kde platnosť doterajšieho programu starostlivosti o lesy končí 31.12.2024, orgán štátnej správy na úseku lesného hospodárstva určí do 30.06.2023. Pre túto jednotku priestorového rozdelenia lesa bude prostredníctvom verejného obstarávateľa vybraným vyhotovovateľom vypracovaný program starostlivosti o lesy tak, aby v týchto lesoch bolo zabezpečené trvalo udržateľné hospodárenie od 01.01.2025. Program starostlivosti o lesy je nástrojom štátu na zabezpečenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch; nie je nástrojom na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ani určenie obhospodarovateľov lesa. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva, ako príslušný orgán štátnej správy začal konanie vo veci určenia lesného celku s názvom „Galanta“ z vlastného podnetu. Listom číslo OU-TT-OOP4-2023/027824-001 zo dňa 04.05.2023 v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) upovedomil účastníkov konania o začatí konania z vlastného podnetu vo veci určenia lesného celku s názvom „Galanta“ a v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dal možnosť účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia o určení lesného celku mohli vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Podľa § 39 ods. 12 zákona o lesoch účastníkom konania podľa odseku 3 je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva v zmysle § 49 ods. 2 zákona o správnom konaní požiadal listom číslo: OU-TT-OOP4-2023/027824-066 zo dňa 19.06.2023 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava (ďalej len „ministerstvo“), ako odvolací orgán o predĺženie lehoty na rozhodnutie vo veci určenia lesného celku s názvom „Galanta“ z dôvodu, že nie sú ukončené procesné úkony (rozhodovanie vo veci účastníctva v správnom konaní), bez ktorých nebolo možné vydať rozhodnutie v predmetnej veci. Ministerstvo listom číslo: 7503/2023-770 zo dňa 21.06.2023 predĺžilo lehotu na rozhodnutie do 30.09.2023, o čom správny orgán informoval účastníkov konania. Účastník konania je definovaný kombináciou troch všeobecných kritérií a jedného špeciálneho kritéria. Vo všetkých prípadoch je znakom účastníka konania hmotnoprávny pomer fyzickej osoby alebo právnickej osoby k veci, ktorá je predmetom konania. Inými slovami správny poriadok síce vymedzuje, kto je účastníkom konania, no odpoveď na to, na koho sa táto definícia vzťahuje, dávajú predpisy hmotného práva. V konaní o určení lesného celku je týmto hmotnoprávnym predpisom zákon o lesoch, ktorý vo väzbe na správny poriadok v zmysle zásady „lex specialis derogat legi generali“ jednoznačne vymedzil okruh účastníkov konania. Podľa § 39 ods. 12 zákona o lesoch účastníkom konania v konaní o určení lesného celku je vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa. Zákon o lesoch, s výnimkou vlastníctva, stanovuje podmienky, ktoré musí osoba spĺňať, aby bola nositeľom priameho zákonného práva alebo povinnosti v konaniach podľa tohto zákona. Vlastník, správca a obhospodarovateľ lesa, ako účastníci predmetného správneho konania o určení lesného celku sú takými subjektami, bez ktorých by toto správne konanie nemohlo začať, resp. bez ktorých by predmetné správne konanie nemohlo pokračovať. Účastníci konania sú tými subjektami konania, bez ktorých nemožno začať predmetné konanie (priamy hmotnoprávny vzťah k predmetu rozhodovania vyplývajúci z hmotnoprávneho predpisu). Žiaden z účastníkov správneho konania, taxatívne určeného zákonom o lesoch, vo veci určenia lesného celku, sa nevyjadril k podkladom rozhodnutia o určení lesného celku, k spôsobu ich zistenia a ani nenavrhol ich doplnenie. Z dôvodu, že v predmetnom konaní, vedenom podľa zákona o lesoch, je dotknutých viac ako 20 účastníkov konania (vlastníkov lesných pozemkov, správcov a obhospodarovateľov lesa), doručuje sa toto rozhodnutie v súlade s § 67 ods. 2 zákona o lesoch verejnou vyhláškou.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva. Podľa § 39 ods. 3 zákona o lesoch odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým, a to na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka. Písomnosť je zároveň zverejnená na webovom sídle Okresného úradu Trnava, ako aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk.
Po ukončení vývesnej lehoty (15 dní) žiadame o vrátenie tejto písomnosti s vyznačením doby vyvesenia a zvesenia na tunajší úrad spolu s podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky. Vyvesené dňa: ................................... Pečiatka, podpis: ................................... V: ....................................................... Zvesené dňa: ..................................... Pečiatka, podpis: ................................... V: .......................................................
PhDr. Vanesa Šteinerová
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10006
Doručuje sa
Obec Boldog, Boldog 89, 925 26 Boldog, Slovenská republika
Obec Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Hrubá Borša, Slovenská republika
Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205, 925 25 Hrubý Šúr, Slovenská republika
Obec Hurbanova Ves, Hurbanova Ves 48, 903 01 Hurbanova Ves, Slovenská republika
Obec Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji 59, 903 01 Kostolná pri Dunaji, Slovenská republika
Obec Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika
Mesto Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec, Slovenská republika
Obec Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov, Slovenská republika
Obec Nový svet, Nový Svet 24, 903 01 Nový Svet, Slovenská republika
Obec Tureň, Tureň 36, 903 01 Tureň, Slovenská republika
Obec Vlky, Vlky 83, 900 44 Vlky, Slovenská republika
Obec Blahová, Blahová 136, 930 52 Blahová, Slovenská republika
Mesto Dunajská Streda, Hlavná ulica 50/16,  Dunajská Streda, Slovenská republika
Obec Horná Potôň, Horná Potôň 1, 930 36 Horná Potôň, Slovenská republika
Obec Potônske Lúky, Potônske Lúky 41, 930 52 Potônske Lúky, Slovenská republika
Obec Hubice, Hubice 28, 930 39 Hubice, Slovenská republika
Obec Janíky, Janíky 43, 930 39 Janíky, Slovenská republika
Obec Lehnice, Lehnice 89, 930 37 Lehnice, Slovenská republika
Obec Nový Život, Eliášovce 55, 930 38 Eliášovce, Slovenská republika
Obec Čenkovce, Čenkovce 2, 930 39 Čenkovce, Slovenská republika
Obec Oľdza, Oľdza 72, 930 39 Oľdza, Slovenská republika
Obec Orechová Potôň, Kostolná ulica 11 , 930 02 Orechová Potôň, Slovenská republika
Obec Vieska, Hlavná 167/46, 930 02 Vieska, Slovenská republika
Obec Veľké Blahovo, Veľké Blahovo 72, 930 01 Veľké Blahovo, Slovenská republika
Obec Vydrany, Námestie Svätého Štefana 71, 930 16 Vydrany, Slovenská republika
Obec Zlaté Klasy, Poštová 550, 930 39 Zlaté Klasy, Slovenská republika
Obec Veľká Paka, Veľká Paka 189, 930 51 Veľká Paka, Slovenská republika
Obec Michal na Ostrove, Michal na Ostrove 132, 930 35 Michal na Ostrove, Slovenská republika
Obec Abrahám, Abrahám 0/52, 925 45 Abrahám, Slovenská republika
Obec Čierny Brod, Čierny Brod č. 1, 925 08 Čierny Brod, Slovenská republika
Obec Dolná Streda, Dolná Streda 650, 925 63 Dolná Streda, Slovenská republika
Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta, Slovenská republika
Obec Gáň, Hlavná 27, 925 31 Gáň, Slovenská republika
Obec Horné Saliby, Horné Saliby 297, 925 03 Horné Saliby, Slovenská republika
Obec Hoste, Hoste 93, 925 45 Hoste, Slovenská republika
Obec Jánovce, Jánovce 24, 925 22 Jánovce, Slovenská republika
Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, Slovenská republika
Obec Kajal, Kajal 20, 925 92 Kajal, Slovenská republika
Obec Košúty, Košúty 20, 925 09 Košúty, Slovenská republika
Obec Malá Mača, Hlavná 127/46, 925 21 Malá Mača, Slovenská republika
Obec Mostová, Mostová 120, 925 07 Mostová, Slovenská republika
Obec Veľké Úľany, Veľké Úľany 0/578, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika
Obec Pusté Úľany, Hlavná 91/208, 925 28 Pusté Úľany, Slovenská republika
Mesto Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, Slovenská republika
Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika
Obec Tomášikovo, Hlavná 319, 925 04 Tomášikovo, Slovenská republika
Obec Topoľnica, Topoľnica 13, 925 92 Topoľnica, Slovenská republika
Obec Veľká Mača, Sereďská 137, 925 32 Veľká Mača, Slovenská republika
Obec Veľký Grob, Veľký Grob 272, 925 27 Veľký Grob, Slovenská republika
Obec Matúškovo, Matúškovo 138, 925 01 Matúškovo, Slovenská republika
Obec Vozokany, okres Galanta, Hlavná 57, 925 05 Vozokany, Slovenská republika
Obec Križovany nad Dudváhom, Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom, Slovenská republika
Obec Opoj, Opoj 1, 919 32 Opoj, Slovenská republika
Obec Pavlice, Pavlice 146, 919 42 Pavlice, Slovenská republika
Obec Šúrovce, Nová 5, 919 25 Šúrovce, Slovenská republika
Obec Vlčkovce, Vlčkovce 15, 919 23 Vlčkovce, Slovenská republika
Obec Čierna Voda, Čierna Voda 102, 925 06 Čierna Voda, Slovenská republika
Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, Slovenská republika
Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 903 01 Senec, Slovenská republika
Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor, Vajanského 22, 917 02 Trnava, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Na vedomie
Okresný úrad Bratislava, odbor opravných prostriedkov, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM Zvolen, T. G. Masaryka 2175/22, 960 92 Zvolen